پذیرش نماینگی فعال:

شرکت کیوان نگار آرین در راستای توسعه فعالیت های علمی و اقتصادی خود در سطح کشور از میان متقاضیان واجد شرایط و بعد از طی مراحل اداری و بررسی کمیته امور نمایندگان، نماینده فعال می پذیرد. شایان ذکر است شرایط و ضوابط این مهم طی فراخوانی در سایت این شرکت اعلام خواهد شد.